Často kladené otázky

Jsme si plně vědomi složitosti problematiky vedení obce i toho, že ne vždy je možné vyhovět všem požadavkům každého našeho občana. Řade z vás mohou některá naše rozhodnutí připadat nerozumná a nepochopitelná. Vybrali jsme nejčastější dotazy, se kterými se na nás obracíte, a níže na některé z nich odpovídáme.


Otázka: Proč jste, přesto, že jste vybudovali chodníky téměř po celé obci, nedořešili i situaci v křižovatce před Stodolou?

Odpověď: Projekt vybudování chodníku v ulici Hlavní a Do Višňovky počítá i s napojením chodníku na stávající přechod pro chodce v této křižovatce. Obec nevlastní pozemky, nutné pro stavbu tohoto úseku chodníku. Majitel pozemku nepřistoupil na žádnou z námi navrhovaných variant stavby - výkup, pronájem, či pouze strpění stavby části chodníku na jeho pozemku. S majitelem budeme dále jednat.

Současné zastupitelstvo navrhovalo řešení nebezpečné křižovatky u autobusových zastávek formou kruhového objezdu. Dopravní inspektorát nepovolil výstavbu, jelikož prostor křižovatky nesplňuje minimální požadavky norem tak, aby byl zachovaný průjezd autobusů.


Otázka: Máte konkrétní představu, jak vyřešíte problém s umisťováním našich dětí do základních škol?

Odpověď: Už od roku 2019, nemohou všechny naše děti navštěvovat ZŠ Průhonice. Průhonice vypověděly školský obvod, nemají kapacitu. Tuto situaci intenzivně řešíme. Iniciovali jsme vznik svazkové školy v Modleticích a zároveň máme vyhotovenou studii ZŠ Herink na pozemku za rybníkem.


Otázka: Proč nemůžou naše děti chodit do nově vybudované školy ve Zdiměřicích?

Odpověď: Nově dostavěná škola nabízela umístění našich dětí pouze pro jeden ročník. Pro letošní školní rok bylo dokonce losováno již jen z místních dětí. Umísťování dětí jen pro jeden ročník považujeme za nekoncepční, protože by naše děti byly každý rok umísťovány do jiné obce. Dalším problémem je nemožnost zajištění veřejné dopravy.


Otázka: Co budete dělat pro ochranu před přívalovými dešti?

Odpověď: První kroky jsme již učinili, a to vybudováním retenčních nádrží v lokalitě Ve Stráni a v ulici do Višňovky, dále jsme nechali zprůchodnit meliorační zařízení částí staré obce, a to díky našemu vyjednávání s developery. Zajistili jsme pravidelné čištění dešťové kanalizace. Jako dlouhodobé a komplexní řešení jsme do územního plánu prosadili umístění suchých poldrů a dalších přírodních překážek vedoucích k zachycování dešťových vod.


Otázka: Proč jste koupili pozemek za obcí?

Odpověď: Nedostatek ploch pro rozvoj vnímáme jako velký problém. Proto jsme pořídili pro obec pozemek, který bude možno v budoucnu vyměnit se zemědělci za pozemky na kterých bude možné vybudovat místní infrastrukturu, kterou je například chodník k plánované škole, hřbitov či stezky pro pěší a cyklisty.


Otázka: Kdy bude postaven pumptrack?

Odpověď: V současné době je stavební povolení. Na tento projekt je zažádáno o dotaci ve výši 2,5 mil. Kč. Projekt bude realizován po schválení dotace.


Otázka: Budete pokračovat ve výsadbě stromů?

Odpověď: Ano, v další etapě výsadby se chceme zaměřit na výsadbu a obnovu uschlých stromů.


Otázka: Počítáte s rozšířením ploch pro výstavbu?

Odpověď: Nepočítáme. Schválili jsme územní plán, který další výstavbu téměř znemožňuje a to kvůli kapacitám služeb a infrastruktury.


Otázka: Proč jste nezajistili zpomalení dopravy u zastávek instalací semaforu jako například v Dobřejovicích?

Odpověď: Současné zastupitelstvo stavbu semaforu konzultovalo s Dopravním inspektorátem Policie ČR. Inspektorát sdělil, že semafor je možné umístit pouze v přehledných a rovných úsecích. Dalším argumentem inspektorátu proti umístění byla relativně nízká intenzita dopravy v daném místě. V Dobřejovicích je zatížení výrazně vyšší kvůli tranzitní dopravě.


Otázka: Plánujete v obci zavést tradici vítání občánků?

Odpověď: Ano, tradici vítání občánků jsme plánovali již před třemi lety, vzhledem ke COVIDU jsme se však rozhodli akci odsunout. Počítáme s tím, že v nejbližším roce vítání občánků uspořádáme.


Otázka: Budete navyšovat počet úředníků?

Odpověď: I nadále počítáme s jednou úřednicí na plný úvazek, uvolněným starostou a místostarostou. Pro péči o zeleň a údržbu obce počítáme se zachováním dvou pracovníků jako dosud.

Vytvořte si webové stránky zdarma!