NÁŠ PROGRAM

Zde vám představujeme významné oblasti, kterými se chceme ve volebním období 2022 - 2026 zabývat. Chceme dále rozvíjet služby občanům a pohodové prostředí pro život. Většina projektu je již rozpracována a jenom díky vaší podpoře budeme schopni tyto projekty úspěšně realizovat. I nadále chceme udržet vyrovnaný rozpočet. Jsme si plně vědomi, že některé projekty nelze realizovat bez úvěrů. Ty však musí být použity pouze na zásadní a dlouhodobé projekty, jako je výstavba základní školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA


Aktuálně řešíme problém naší obce se zajištěním dostupnosti základní školní docházky. 

Provedené podrobné analýzy ukázaly, že optimálním řešením i z finančního pohledu je založení dobrovolného svazku obcí, prostřednictvím kterého bude vystavěna základní škola spojující několik obcí, které se budou společně podílet na financování výstavby a provozu základní školy. Na tomto projektu jsme již začali pracovat. 

I v případě, že by spolupracující obce z projektu odstoupily, jsem připraveni zajistit základní vzdělávání jinou formou, jednou z možností může být i výstavba vlastní školy. Pro tuto variantu jsme již zajistili soulad s územním plánem, a studii proveditelnosti, viz vizualizace níže.

Zajištění základního vzdělávání považujeme za prioritu pro volební období 2022 - 2026. 

VEŘEJNÁ DOPRAVA


Jsme si vědomi rostoucích nákladů na individuální dopravu do našeho hlavního města, kam většina z nás jezdí za prací, vzděláním i zábavou.  Nejen z důvodu rostoucích cen pohonných hmot, ale i s ohledem na životní prostředí chceme motivovat naše občany k využívání veřejné dopravy nabídkou rychlejšího spojení.

Toto chceme realizovat rozšířením autobusových linek 328, případně 397, které nabízí rychlé spojení po dálnici a jsou tedy o cca 15 min. rychlejší. Nezapomínáme však ani na spojení do ZŠ Průhonice, proto chceme zachovat současnou linku 363 v plném rozsahu.

CYKLOSTEZKY


Kromě cyklostezky na Jesenici chceme realizovat i bezpečné spojení s obcí Dobřejovice a na něj navazující síť stávajících cyklostezek. I přes nevoli vlastníků pozemků, nutných pro toto propojení, chceme hledat cesty realizace tak, abychom se sporným pozemkům vyhnuli. Aktuální plán počítá s vybudováním chodníku směrem k Penamu a na něj navazující stezkou pokračující směrem k Pražskému okruhu po levé straně silnice vedoucí směrem k Dobřejovicím.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ


Asi všichni jsme zkoušeli odvézt odpad v sobotu na "náš" sběrný dvůr. Bohužel se nám nepodařilo dohodnout s provozovatelem na rozšíření pracovní doby i na víkend. Proto intenzivně hledáme jiný sběrný dvůr s příznivější otevírací dobou, která dovolí našim občanům využívat služeb v době kdy naši občané tyto služby nejvíce potřebují.

Stále je pro nás prioritou zajištění individuálního třídění odpadů, proto počítáme se zachováním možnosti vývozu domovních žlutých a modrých popelnic. I nadále budeme dotovat svoz bioodpadu.

UDRŽITELNÉ FINANCOVÁNÍ OBCE


Základem fungování každé obce jsou zdravé finance, prezentované udržitelným hospodařením, které předpokládá minimální zadlužování provozními výdaji.

S ohledem na to, chceme i nadále zachovat kladné hospodaření obce. Jsme si plně vědomi, že některé projekty nelze realizovat bez úvěrů. Ty však musí být použity pouze na zásadní a dlouhodobé projekty, jako je výstavba základní školy a ne na líbivé projekty, které však neřeší zásadní problémy občanů.

Stejně jako v minulosti chceme pro většinu projektů zajistit využití poskytovaných dotací.

ZÁSOBOVÁNÍ VODOU


Klimatická změna zasahuje i naši obec. Lze očekávat, že problémy se zásobováním vodou se budou v budoucnu neustále prohlubovat. Proto chceme zlepšit odolnost naší vodovodní sítě proti případným výpadkům.

Tohoto cíle chceme dosáhnout prostřednictvím vybudování vodojemu a případným zajištěním pitné vody prostřednictvím hlubinných vrtů, které by naši obec učinily nezávislou na dodávkách z řadu napojeného na vodní nádrž Želivka. 

HŘBITOV


Téma místa posledního odpočinku pro naše občany sice není pro nikoho z nás asi nejpalčivějším tématem, ale stále  máme na paměti, že i toto téma bude pro nás všechny jednou významné.

Nový územní plán již s umístěním hřbitova počítá. Stále pracujeme na získání pozemků pro jeho umístění. Tyto pozemky nejsou dosud ve vlastnictví obce, ale díky nákupu jiných pozemků v blízkosti zamýšleného hřbitova se otvírá cesta  ke směně a realizaci tohoto projektu. 

PODPORA SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH AKTIVIT

Vinou pandemie COVID-19 bohužel došlo k velkému útlumu většiny volnočasových aktivit. Jsme si vědomi, že hlavním nositelem těchto aktivit jsou především spolky a sdružení působící v naší obci. Chceme se vrátit k finanční podpoře těchto spolků a sdružení, které jsou významným přínosem ke kulturnímu a společenskému životu obce.

Tyto spolky budeme podporovat prostřednictvím grantů na jejich činnost. 

STUDIE ZÁKLADNÍ ŠKOLA HERINK

Vytvořte si webové stránky zdarma!